Noua Lege RCA - in vigoare

Noua lege RCA – din punct de vedere al pagubitului

In data de 12 iunie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, aceasta urmând a intra în vigoare într-un termen de 30 de zile de la publicare

Ce sa avem in vedere din noua lege daca ajungem pagubiti?

 

Mai jos trec in revista principalele articole care sunt bine de stiut in cazul in care sunteti pagubiti. – bineinteles urmeaza ca ASF sa emita „Normele pentru punerea in aplicare a Legii RCA” la care o sa revin.

noua lege RCA -domenu de aplicareCAPITOLUL I
Obiectul şi domeniul de aplicare

Art. 1. — Prezenta lege reglementează: – de aici trebuie sa retinem ca prezenta lege urmeaza se reglementeze asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor , adica tot ce se refera la pagubiti

Art. 2. — Termenii şi expresiile utilizaţi – sa retinem termene noi introduse :

( 5.) Asigurat cu risc ridicatpersoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă calculat de către BAAR; factorul „N” este stabilit de către BAAR, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi este calculat pentru un vehicul cu aceleaşi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ţine seama de puterea acestora;

si

( 24.) tarif de referinţăprima de asigurare cu caracter orientativ determinată pe baza datelor statistice de la nivelul pieţei de asigurări RCA. Tariful de referinţă se calculează conform formulei:
T. ref = PR x (1+IBNR) x (1+f)t x (1+i)t/ (1-Ch-P) x (1-BM), în care:
PR = prima de risc = dauna medie (Dm) x frecvenţa medie (Fm), rezultate pe baza datelor statistice;
IBNR = factorul de încărcare aferent rezervei de daune întâmplate, dar neavizate sau insuficient avizate;
f- rata anuală de modificare a frecvenţei daunei, pe baza datelor statistice;
i = rata anuală de modificare a inflaţiei (severităţii) daunelor, pe baza datelor statistice;
t = diferenţa în ani dintre data medie de apariţie a daunelor din perioada de aplicare a tarifului de referinţă şi data medie de apariţie a daunelor din perioada de analiză;
Ch = cheltuielile asigurătorului determinate la valoare medie exprimat ca procent din prima brută;
P = marja de profit exprimată ca procent din prima brută;
BM = încărcare datorită aplicării sistemului bonus-malus;
Dm şi Fm sunt factori raportaţi la ultimii 5 ani;

 

Noua lege RCA - dispozitii generaleCAPITOLUL II

Dispoziţii generale privind contractul RCA

Încheierea contractului RCA
Art. 5. — (1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Contractul RCA
Art. 6. (4) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:
a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;
b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

 

CAPITOLUL III
Încetarea contractului RCA şi asigurarea multiplă

Asigurarea RCA multiplă
Art. 9. — (1) În cazul în care, pentru acelaşi vehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe contracte RCA valabile, despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi asigurătorii RCA.

 

CAPITOLUL IV
Scopul asigurării RCA

 

Culpa comună
Art. 13. — (1) În situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit, din culpă, la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.

 

Cuantumul despăgubirilor
Art. 14. — (1) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA, iar asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.

 • (2) În cazul daunei totale economice, asigurătorul evaluează vehiculul avariat, printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condiţiile legii pentru a-i determina valoarea de piaţă din momentul premergător evenimentului. Păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piaţă a vehiculului, calculată în urma evaluării, sau pentru soluţionarea cazului ca daună totală prin plata diferenţei dintre valoarea de piaţă a vehiculului şi valoarea epavei.

 CAPITOLUL V.

Noua lege RCA - obligatiiObligaţiile asiguratului

 

Notificarea asigurătorului RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat
Art. 15. — (1) Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, asiguratul notifică asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.

 • (2) Asiguratul furnizează asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului.
 • (3) Asiguratul înştiinţează asigurătorul RCA în termenul prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că:
  a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta;
  b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea acestor proceduri şi rezultatul acestora;
  c) partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care contractantul află despre acest lucru;
  d) informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului.
  (4) Prevederile la alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia în care asiguratul face dovada imposibilităţii îndeplinirii acestei obligaţii.
  (5) Neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor prevăzute la alin. (1)—(3) nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.
  (6) Neprezentarea asiguratului la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.
  Informarea persoanei prejudiciate
  Art. 16. — Asiguratul transmite părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special:
  a) numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei;
  b) numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului vehiculului;
  c) denumirea, sediul asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

Constatarea amiabilă de accident
Art. 17. — (1) Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asiguraţii pot informa societăţile din domeniul asigurărilor şi în baza unui formular tipizat, eliberat de către aceste societăţi, denumit în continuare constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor implicate consemnează informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului.

 

Noua lege RCA - drepturi-si-obligatiiCAPITOLUL VI
Drepturile şi obligaţiile asigurătorului RCA

 

Cererea de despăgubire
Art. 20. — (1) Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

 

Stabilirea despăgubirilor
Art. 22. — (1) Despăgubirea se stabileşte şi se plăteşte în conformitate cu prevederile art. 14( vezi mai inainte), iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor prejudiciate prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului RCA, în limitele obligaţiei acestuia cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienti forţaţi.

 

Plata despăgubirilor
Art. 23. — (1) Despăgubirile se plătesc de către asigurătorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, în contul indicat de către persoana prejudiciată sau mandatarul acesteia, în condiţiile legii.

 

Reprezentantul de despăgubiri
Art. 24. — (1) Asigurătorii RCA au obligaţia să desemneze în fiecare stat aparţinând Uniunii Europene sau parte la Acordul privind Spaţiul Economic European şi în alte state asociate Uniunii Europene şi în Confederaţia Elveţiană un reprezentant de despăgubiri pentru regularizarea prejudiciilor provocate de vehicule supuse obligaţiei de asigurare în România rezidenţilor în aceste state, cu condiţia ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt stat decât statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate.

 

Decontarea directă între asigurătorii RCA
Art. 26. — (1) Decontarea directă între asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) accidentele auto se produc pe teritoriul României;
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
e) prejudiciile exclud vătămările corporale.
(2) Serviciul de decontare directă se ofertează obligatoriu de către asigurător, dar achiziţia acesteia este opţională de către asigurat.
(3) Procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale A.S.F.
(4) Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

 

Noua lege RCA - BAARCAPITOLUL IX
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România

 

Atribuţii ale BAAR în calitate de centru de informare
Art. 34. — (1) În calitate de centru de informare, BAAR are următoarele atribuţii:
a) furnizează, la solicitarea persoanelor prejudiciate sau a centrelor de informare din celelalte state semnatare ale Acordului cu privire la schimbul de informaţii între centrele de informare, date privind:
(i) numele şi adresa asigurătorului RCA pentru vehiculul condus de vinovatul de producerea accidentului;
(ii) numele şi adresa reprezentantului de despăgubiri al asigurătorului RCA, emitent al contractului RCA pentru vehiculul condus de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului, în statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate;
(iii) numărul contractului RCA;
(iv) numele şi adresa organismului autorizat să primească şi să soluţioneze cererile de despăgubire în statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate, pentru vehiculul condus de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului sau pentru cazul în care persoana proprietară a vehiculului respectiv beneficiază de derogare de la obligativitatea încheierii contractului RCA;
b) furnizează, la solicitarea persoanelor prejudiciate care prezintă un interes legitim, numele şi adresa proprietarului, ale conducătorului obişnuit sau ale utilizatorului vehiculului condus de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului; aceste date se pot solicita de persoana prejudiciată în mod direct sau prin intermediul centrului de informare din statul său de reşedinţă; dovada existenţei interesului legitim este în sarcina celui care face solicitarea; furnizarea acestor date se face în conformitate cu prevederile legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Noua lege RCA - sanctiuniCAPITOLUL X
Sancţiuni

Contravenţii şi sancţiuni
Art. 37. — (1) Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:
a) neplata integrală la termen de către asigurătorii RCA a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie RCA către persoanele prejudiciate sau către asiguraţi, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de ASF.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *